Regulamin zakupu szkoleń stacjonarnych oraz on-line

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług w postaci szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń on-line, kierowanych do osób zajmujących się marketingiem prowadzonym w serwisach social media oraz sprzedażą – zwanych dalej kursantami. Sprzedawcą i organizatorem jest agencja Exago Media Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000875366, z siedzibą na ul. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA, posiadającym NIP: 7011009652 i REGON: 387791533.
 2. Oferty szkoleń, o których mowa w ust. 1, są dostępne na stronie internetowej pod adresem efektywnymarketing.tv, będącej własnością sprzedawcy.
 3. Sprzedaż szkoleń następuje przez Internet, poprzez zawarcie umów na odległość.
 • 2 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej.

Strona internetowa – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Kursantowi na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny pod adresem www.efektywnymarketing.tv

Sprzedawca, Organizator – firma Exago Media Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000875366, z siedzibą na ul. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA, posiadającym NIP: 7011009652 i REGON: 387791533.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta na stronie internetowej na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kursantem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kursanta.

Kursant – każda osoba korzystająca z usług szkoleniowych, nabywanych za pośrednictwem strony internetowej.

 • 3 Kontakt ze sprzedawcą

Adres e-mail: [email protected]

 • 4 Składanie zamówień i lista uczestników

Warunkiem dokonania przez Kursanta zakupu szkolenia poprzez stronę internetową www.efektywnymarketing.tv jest wypełnienie odpowiedniego formularza i dokonanie zapłaty za pośrednictwem systemu płatności dostępnego na stronie w terminie 24 godzin po złożeniu zamówienia nie później jednak, niż do czasu rozpoczęcie szkolenia.

 1. Potwierdzenie przez sprzedawcę przyjęcia złożonego zamówienia skutkuje zawarciem umowy, w rozumieniu prawa cywilnego.
 2. Kursant może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie formularza wybranego szkolenia. Płatność za wybrane szkolenie możliwa jest jedynie wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności dostępnego na stronie, chyba że Sprzedawca zgodzi się na płatność na podstawie faktury pro-formy w odpowiedzi na mailową prośbę Kursanta.
 3. Zakup szkolenia będzie dokonany po uiszczeniu zapłaty za to szkolenie.
 4. Strona www.efektywnymarketing.tv umożliwia na zakup więcej niż jednego rodzaju szkolenia dla więcej niż jednego uczestnika podczas jednej płatności.
 5. W przypadku zakupu szkolenia dla kilku uczestników, listę uczestników należy podać podczas dodawania szkolenia do koszyka w dodatkowych informacjach. Lista uczestników może zostać zmieniona (zamiana uczestników na innych) po dokonanym zakupie maksymalnie do 3 dni przed terminem szkolenia. O zmianach w czasie krótszym niż 3 dni przed terminem szkolenia Organizator decydować będzie indywidualnie.
 6. Aby dokonać zmiany listy uczestników, Kursant powinien zgłosić się do Organizatora drogą mailową na adres [email protected]
 7. Wymiana korespondencji między Kursantem i sprzedawcą/organizatorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 5 Ceny szkoleń i płatność
 1. Na stronie internetowej www.efektywnymarketing.tv widnieją ceny: brutto i netto. Ceny brutto zawierają podatek VAT 23%.
 2. Kursant po udanej płatności za szkolenie otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość z potwierdzeniem płatności na adres mailowy podany w formularzu zakupu.
 3. Na ten sam adres mailowy Kursant otrzyma również w ciągu 48 godzin fakturę za zakupione szkolenie lub szkolenia.
 • 6 Realizacja zamówień
 1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności kursant otrzyma automatyczną odpowiedź e-mail z serwisu www.efektywnymarketing.tv stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Na 2 dni przez terminem szkolenia uczestnicy podani w formularzu zamówienia otrzymają na podane w formularzu adresy e-mail szczegóły organizacyjne szkolenia.
 3. W przypadku szkoleń organizowanych on-line, kursant otrzyma unikalny link kierujący do wideorozmowy na platformie Zoom lub innej, wskazanej przez sprzedawcę. Dostęp do szkolenia on-line mogą mieć wyłącznie osoby, które wniosły płatność lub które zostały zgłoszone przez podmiot wnoszący opłatę za udział w szkoleniu.
 • 7 Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej.

Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Sprzedawcy są zabronione, chyba że wynika to z odrębnych umów czy z odrębnych przepisów prawa.

 • 8 Zmiany terminu szkolenia/kursu
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy (ustalana indywidualnie dla każdego szkolenia/kursu) lub z innych ważnych powodów.
 2. Informacje o zmianach przekazywane są w formie telefonicznej lub elektronicznej najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia/kursu.
 • 9 Ochrona własności intelektualnej
 1. Wszelkie produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem strony internetowej www.efektywnymarketing.tv stanowią przedmiot ochrony zgodnie z prawem autorskim.
 2. Kursant zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem szkolenia materiałów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Kursantowi.
 3. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o naruszeniach, o których mowa §9 punkt 2, Sprzedawca wezwie Kursanta do usunięcia skutków naruszeń na koszt Kursanta. W przypadku niedostosowania się Kursanta do wezwania Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Kursanta wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia praw do produktu.
 • 10 Reklamacje
 1. Kursant może kierować reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §3 Regulaminu.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Sprzedawca poinformuje Kursanta wysyłając wiadomość na adres e-mail Kursanta podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 • 11 Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy
 1. Kursant ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Kursanta, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym załącznik do Regulaminu, doręczonego Sprzedawcy na adres email lub pocztowy wskazany w §2 Regulaminu.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kursantowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Kursanta podczas rejestracji w Serwisie.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Sprzedawcy) Kursantowi przysługuje zwrot wpłaty w całości jedynie wtedy, jeśli Kursant nie może uczestniczyć w szkoleniu w innym terminie. Zwrot zostanie wykonany w terminie 14 dni.
 5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia/kursu na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia Kursantowi, nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty. W porozumieniu ze Sprzedawcą Kursant może dokonać zmiany terminu uczestnictwa w kursie lub szkoleniu.
 6. W przypadku odwołania szkolenia/kursu z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy wpłata zostaje zwrócona w całości w terminie 14 dni.
 • 12 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kursanta podczas korzystania ze strony www.efektywnymarketing.tv jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kursanta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.
 • 13 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej sprzedawcy – www.efektywnymarketing.tv
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia/kursu.
 3. Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem/kursem.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych. Kursantowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Sprzedawcy.
 5. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 6. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej www.efektywnymarketing.tv w dniu 10. stycznia 2022 r.